บริษัท บิสซิเนสเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

พิมพ์

หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

( ESB : Excellent Services Behavior )

 

หลักการและเหตุผล                      

           ในภาวะของการแข่งขันที่จะต้องต่อสู้กันด้วยการบริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจจากลูกค้า โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บุคลากรขององค์กรทุกคนต้องสร้างพฤติกรรมใหม่ทั้งกาย ทางใจ พร้อมทุ่มเททั้งการทำงานเพื่อรักษาลูกค้าให้ได้และดึงดูดลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นและต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกระดับ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรต้องเสริมทักษะงานทางด้านการบริการให้เป็นที่สุดยอด มุ่งเน้นการให้บริการที่เน้นความพึงพอใจสูงสุดจากผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นนโยบายที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติ   นอกจากนี้การทำงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จึงทำให้บุคลากรต้องมีความพร้อมในการปรับตัว  ในการทำงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน  สภาพการทำงานและปรับทัศนคติเป็นบวก มีมุมมองที่ดีต่อองค์กรตลอดเวลาและมุ่งเน้นให้การทำหน้าที่ภายใต้  บทบาทในการทำงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  และความรู้ความสามารถในการทำงาน  เป็นต้น  ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ย่อมส่งผลต่อการทำงานที่ผิดพลาด การบริการที่ไม่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ทัศนคติของบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  มีทัศนคติที่ดี ต่อองค์กรและวิชาชีพหลักสูตรดังกล่าว จึงตอบโจทย์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรการฝึกอบรมตาม โครงการการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เป็นหลักสูตรที่ วิทยากรเป็นผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยใช้ เกม และบทบาทสมมุติ  ที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรงสร้างการเรียนรู้ โดยการแข่งขันของกลุ่ม  ซึ่งเป็นเทคนิค หรือวิธีการจัดอบรม สัมมนา  อีกวิธีหนึ่งที่นำเนื้อหาวิชาการมาผสมประสานหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน  จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน  รู้จักตัวเอง  รู้จักเพื่อนร่วมงาน  รู้จักองค์กร  นำมาการเรียนรู้ถึงคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร นำสู่การพัฒนา”  และเสริมสร้างวัฒนธรรม  ของการทำงานเป็นทีม   เข้าใจถึงคุณธรรมเพื่อที่จะได้นำไปสู่กระบวนการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด  เพื่อตอบสนองการทำงานและให้บริการ ประชาชนที่ต้องติดต่อสื่อสารงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับ  เพื่อการให้บริการขององค์กร หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และครอบครัวของผู้เข้ารับการอบรม อีกทั้งเพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม   (Objective)    

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การทำงานเป็นทีม  สร้างความสามัคคี  ความผูกพัน  และการส่วนร่วมของพนักงาน  ต่อความสำเร็จขององค์กร  โดยผ่านบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำหน่วยงาน
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเสริมสร้างวุฒิภาวะในรายบุคคลสู่การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ Super Team เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
3. เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานมุ่งสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
4. เสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กร  ครอบครัว  และสังคม
 

 

 หัวข้อการฝึกอบรม (Course Outline)

1. กิจกรรมสัมพันธ์ (Ice Break Activities) เปิดหน้าต่างใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
 กิจกรรม Mind Set
 กิจกรรมน้ำล้นแก้ว
 กิจรรม Energize/Dynamic
 กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 กิจกรรมสัมพันธ์
2. การทบทวนตัวเองในรูปแบบจิตตปัญศึกษา

 สามรู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตการทำงานรู้ตน  รู้คน รู้องค์กร  กับอุดมคติและมุมมองชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน
 การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ
 พลังของความคิดพิชิตความสำเร็จผ่านกระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์
 จิตเปิด ใจปรับ
 การใช้ประโยชน์จากความเหมือนความต่างบุคคล

 

3. การปรับกระบวนทัศน์
 คุณลักษณะของผู้นำแห่งการบริการ เชื่อ กล้า ลงมือทำ
 ปัจจัยสำคัญที่ มุ่งเน้นลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก
 คุณค่าของการบริการเพิ่มมูลค่า ให้สินค้าและองค์กร
 การสร้างจิตสำนึกด้านการบริการ  (Service Mind )
 การพัฒนาบุคลิกภาพ ปราการดานแรกเพื่อความสำเร็จในการบริการ

4. การพัฒนาศักยภาพของทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ
 พลังของทีมนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร (Super Team)
 สามประสานสู่การบริการที่เป็นเลิศ
 ความพึงพอใจในการบริการสร้างด้วยตนเอง (Service Satisfaction)
 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
 คาถา 8 ไม่ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

5. การเสริมสร้างพัฒนาจิตด้วยคุณธรรม จริยธรรมแบบองค์รวม มุ่งสู่การเป็นคนดี
 การครองตน ครองคน ครองงาน
 พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อความรักความสามัคคี สุขภาวะอนามัย กาย ใจ จิต
 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
 กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
 กิจกรรม Happy Birthday
 กิจกรรม  กิจกรรม Morning Game  ออกกำลังกาย , โยคะ , จินกังกง
 ฝึกจิต นั่งสมาธิ ทำบุญตักบาตร
 ศึกษาดูงาน  เพื่อเสริมประสบการณ์และพักผ่อน
 

จำนวนวันที่จัด               2 วัน 1 คืน หรือปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
สถานที่                          ตามความต้องการของท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดหา
กลุ่มเป้าหมาย                ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่และ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการ  
                                    ให้บริการ ลูกค้า / ประชาชน


ลักษณะการฝึกอบรม สัมมนา จิตวิทยาเชิงปฏิบัติการ  Experience Learning Technique  ด้วย  เกมส์และ      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และกระบวนการกลุ่ม โดยการนำเนื้อหาเชิงวิชาการ  มาออกแบบเกมซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้  ตลอดหลักสูตร ทั้งในรูปแบบ In-door , Out-door ,Walk Rally , OD,


การประเมินผล               สังเกตจากพฤติกรรม และใช้แบบประเมินผลฝึกอบรม
วิทยากร                        อาจารย์ณัฐปคัลภ์   กล้าหาญ  ผู้อำนวยการหลักสูตร  และทีมงาน
อัตราค่าบริการ              นำเสนออัตราค่าบริการตามงบประมาณของท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่                                    และ อาหาร ที่พัก สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาAdd comment


Security code Refresh

ลูกค้าที่ใช้บริการ TRAINING SERVICE

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
บจก.อิเตอร์เว็ท (ไทยแลนด์)
โรงแรม รอยัลปริ้นเซส โคราช
บจก.ซีเมนต์ไทยการตลาด (เขตภาคอีสาน)
สนง.หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
บจก.สงวนวงศ์อตุสาหกรรม
บจก.ทาคาฮาชิ โคราช
บจก.ไดชิน กรุ๊ป, กลุ่มบริษัทต้องบุญ
โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
บจก.เค ที เอ็ม สตีล
บจก.บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็ก
บจก.สตาร์เวลล์ บิซิเนส
สนง.สถิตินครราชสีมา
สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ขนส่งจังหวัดนครราสีมา
บจก.แม็กนีเคว็นช์
บจ.ทรีโอพลาสติก
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี
วิทยาลัยการอาชีพพล
บจ.ทรีโอ พลาสติก จำกัด
บจก.ราชสีมา ไอที
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลูกค้าที่ใช้บริการ OUTSOURCES

บจก.รับเบอร์รอน เทคโนโลยี คอร์เปอเรชั่น
บจก.เทคโนเปีย (ไทยแลนด์)
บจก.ทรีโอพลาสติก
บจก.เอ็ม เอ็ม ไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ
บจก.โคราชเคนกิ (K2)
บจก.บลิเลี่ยน เมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์)
บจก.ยูโรเปี้ยนฟูดส์
บจก.ที ที เอส พลาสติก
บจก.กรุงเทพคลังกระดาษ
บจก.ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์
บจก.ไฮส์-พี (ไทยแลนด์)
บจก.ไชน่า ไฟน์เบงคิง เทคโนโลยี
บจก.โคราชเดนกิ (K1)
บจก.JVC (ประเทศไทย) จำกัด
บจก.โจโฮคุ (ประเทศไทย) จำกัด
บจก.ที ที เทคโนพลาส (ไทยทอยเก่า)
บจก.คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้าที่ใช้บริการปรึกษาแนะนำ (Consultant)